Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Διαβάζουμε πολύ καλά από το τετράδιο όσα γράψαμε.

Σχολικό βιβλίο στη σελίδα 66 τις ασκήσεις 1 έως 5

Βοηθητικό “Πρόοδος” στη σελίδα 27 τις ασκήσεις 6,1 μέχρι 6,7

Skip to content