Κάνουμε τις ασκήσεις 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 σελίδες 6 και 7 από το βοήθημα.

Skip to content